DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
21504 18-01-2022 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 86779
21783
02936
33486
65443
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 86xxx 21xxx 02xxx 33xxx 65xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx779 xxx783 xxx936 xxx486 xxx443 80,000៛
21503 18-01-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 48899
79757
98643
54191
15911
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 48xxx 79xxx 98xxx 54xxx 15xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx899 xxx757 xxx643 xxx191 xxx911 80,000៛
21502 18-01-2022 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 73878
14904
46760
94669
80435
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 73xxx 14xxx 46xxx 94xxx 80xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx878 xxx904 xxx760 xxx669 xxx435 80,000៛
21501 18-01-2022 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 58675
65003
14859
48516
23314
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 58xxx 65xxx 14xxx 48xxx 23xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx675 xxx003 xxx859 xxx516 xxx314 80,000៛
21500 18-01-2022 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 61712
70877
02436
29620
04825
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 61xxx 70xxx 02xxx 29xxx 04xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx712 xxx877 xxx436 xxx620 xxx825 80,000៛
21499 18-01-2022 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 99949
36195
41408
95175
91875
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 99xxx 36xxx 41xxx 95xxx 91xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx949 xxx195 xxx408 xxx175 xxx875 80,000៛
21498 17-01-2022 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 19645
02530
97356
08818
55723
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 19xxx 02xxx 97xxx 08xxx 55xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx645 xxx530 xxx356 xxx818 xxx723 80,000៛
21497 17-01-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 60835
54621
03356
88573
07722
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 60xxx 54xxx 03xxx 88xxx 07xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx835 xxx621 xxx356 xxx573 xxx722 80,000៛
21496 17-01-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 88575
96163
91690
33462
21849
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 88xxx 96xxx 91xxx 33xxx 21xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx575 xxx163 xxx690 xxx462 xxx849 80,000៛
21495 17-01-2022 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 32478
95777
10820
40467
35774
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 32xxx 95xxx 10xxx 40xxx 35xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx478 xxx777 xxx820 xxx467 xxx774 80,000៛
21494 17-01-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 10761
94626
41563
72938
82197
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 10xxx 94xxx 41xxx 72xxx 82xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx761 xxx626 xxx563 xxx938 xxx197 80,000៛
21493 17-01-2022 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 45606
75372
76891
84710
50571
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 45xxx 75xxx 76xxx 84xxx 50xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx606 xxx372 xxx891 xxx710 xxx571 80,000៛
21492 17-01-2022 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 19275
68789
14291
69939
35839
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 19xxx 68xxx 14xxx 69xxx 35xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx275 xxx789 xxx291 xxx939 xxx839 80,000៛
21491 17-01-2022 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 55262
25336
04981
34791
99524
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 55xxx 25xxx 04xxx 34xxx 99xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx262 xxx336 xxx981 xxx791 xxx524 80,000៛
21490 17-01-2022 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 49497
21664
99961
44567
75926
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 49xxx 21xxx 99xxx 44xxx 75xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx497 xxx664 xxx961 xxx567 xxx926 80,000៛
21489 16-01-2022 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 50584
97426
95224
61422
60526
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 50xxx 97xxx 95xxx 61xxx 60xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx584 xxx426 xxx224 xxx422 xxx526 80,000៛
21488 16-01-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 22056
50884
68826
26359
24560
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 22xxx 50xxx 68xxx 26xxx 24xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx056 xxx884 xxx826 xxx359 xxx560 80,000៛
21487 16-01-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 55273
18187
20372
57803
24617
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 55xxx 18xxx 20xxx 57xxx 24xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx273 xxx187 xxx372 xxx803 xxx617 80,000៛
21486 16-01-2022 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 64355
65708
13952
52402
36653
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 64xxx 65xxx 13xxx 52xxx 36xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx355 xxx708 xxx952 xxx402 xxx653 80,000៛
21485 16-01-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 97384
68021
47141
63406
53288
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 97xxx 68xxx 47xxx 63xxx 53xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx384 xxx021 xxx141 xxx406 xxx288 80,000៛
21484 16-01-2022 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 69679
94037
40006
60735
04119
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 69xxx 94xxx 40xxx 60xxx 04xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx679 xxx037 xxx006 xxx735 xxx119 80,000៛
21483 16-01-2022 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 15043
40518
80082
18065
75479
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 15xxx 40xxx 80xxx 18xxx 75xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx043 xxx518 xxx082 xxx065 xxx479 80,000៛
21482 16-01-2022 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 80418
08815
36303
25136
41366
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 80xxx 08xxx 36xxx 25xxx 41xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx418 xxx815 xxx303 xxx136 xxx366 80,000៛
21481 16-01-2022 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 84918
23783
01039
31488
05207
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 84xxx 23xxx 01xxx 31xxx 05xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx918 xxx783 xxx039 xxx488 xxx207 80,000៛
21480 15-01-2022 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 05572
60716
12796
26620
66976
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 05xxx 60xxx 12xxx 26xxx 66xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx572 xxx716 xxx796 xxx620 xxx976 80,000៛
21479 15-01-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 40001
11157
10779
50706
00294
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 40xxx 11xxx 10xxx 50xxx 00xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx001 xxx157 xxx779 xxx706 xxx294 80,000៛
21478 15-01-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 92574
80155
99318
13049
47602
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 92xxx 80xxx 99xxx 13xxx 47xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx574 xxx155 xxx318 xxx049 xxx602 80,000៛
21477 15-01-2022 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 60361
95099
82888
65354
02381
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 60xxx 95xxx 82xxx 65xxx 02xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx361 xxx099 xxx888 xxx354 xxx381 80,000៛
21476 15-01-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 38117
71698
98107
32315
77406
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 38xxx 71xxx 98xxx 32xxx 77xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx117 xxx698 xxx107 xxx315 xxx406 80,000៛
21475 15-01-2022 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 14313
82514
29833
77707
52071
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 14xxx 82xxx 29xxx 77xxx 52xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx313 xxx514 xxx833 xxx707 xxx071 80,000៛
2 Of 344