DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
20386 16-09-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 14073
12450
01022
60275
68962
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 14xxx 12xxx 01xxx 60xxx 68xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx073 xxx450 xxx022 xxx275 xxx962 80,000៛
20385 16-09-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 63422
36191
27704
38944
68848
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 63xxx 36xxx 27xxx 38xxx 68xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx422 xxx191 xxx704 xxx944 xxx848 80,000៛
20384 16-09-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 68128
24282
88709
54129
57640
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 68xxx 24xxx 88xxx 54xxx 57xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx128 xxx282 xxx709 xxx129 xxx640 80,000៛
20383 16-09-2021 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 23898
34109
59083
84744
83482
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 23xxx 34xxx 59xxx 84xxx 83xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx898 xxx109 xxx083 xxx744 xxx482 80,000៛
20382 16-09-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 57472
13231
93183
40645
42657
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 57xxx 13xxx 93xxx 40xxx 42xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx472 xxx231 xxx183 xxx645 xxx657 80,000៛
20381 16-09-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 22958
07035
82716
58005
58823
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 22xxx 07xxx 82xxx 58xxx 58xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx958 xxx035 xxx716 xxx005 xxx823 80,000៛
20380 15-09-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 36874
49633
64058
58616
79947
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 36xxx 49xxx 64xxx 58xxx 79xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx874 xxx633 xxx058 xxx616 xxx947 80,000៛
20379 15-09-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 57153
78067
54907
17578
26020
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 57xxx 78xxx 54xxx 17xxx 26xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx153 xxx067 xxx907 xxx578 xxx020 80,000៛
20378 15-09-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 23290
60138
48814
08075
11218
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 23xxx 60xxx 48xxx 08xxx 11xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx290 xxx138 xxx814 xxx075 xxx218 80,000៛
20377 15-09-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 27971
70335
68401
91600
47219
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 27xxx 70xxx 68xxx 91xxx 47xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx971 xxx335 xxx401 xxx600 xxx219 80,000៛
20376 15-09-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 75310
43211
44095
05568
91383
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 75xxx 43xxx 44xxx 05xxx 91xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx310 xxx211 xxx095 xxx568 xxx383 80,000៛
20375 15-09-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 62203
25794
65921
57178
67964
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 62xxx 25xxx 65xxx 57xxx 67xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx203 xxx794 xxx921 xxx178 xxx964 80,000៛
20374 15-09-2021 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 04445
58873
64810
22365
84138
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 04xxx 58xxx 64xxx 22xxx 84xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx445 xxx873 xxx810 xxx365 xxx138 80,000៛
20373 15-09-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 60990
51187
01168
93816
91126
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 60xxx 51xxx 01xxx 93xxx 91xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx990 xxx187 xxx168 xxx816 xxx126 80,000៛
20372 15-09-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 70394
76519
70081
43691
67549
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 70xxx 76xxx 70xxx 43xxx 67xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx394 xxx519 xxx081 xxx691 xxx549 80,000៛
20371 14-09-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 99812
90978
49454
97825
44792
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 99xxx 90xxx 49xxx 97xxx 44xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx812 xxx978 xxx454 xxx825 xxx792 80,000៛
20370 14-09-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 86639
84014
12998
23573
22949
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 86xxx 84xxx 12xxx 23xxx 22xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx639 xxx014 xxx998 xxx573 xxx949 80,000៛
20369 14-09-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 94373
12558
17208
52560
78381
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 94xxx 12xxx 17xxx 52xxx 78xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx373 xxx558 xxx208 xxx560 xxx381 80,000៛
20368 14-09-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 27963
39937
83505
97735
55024
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 27xxx 39xxx 83xxx 97xxx 55xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx963 xxx937 xxx505 xxx735 xxx024 80,000៛
20367 14-09-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 52716
55311
39989
12536
28040
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 52xxx 55xxx 39xxx 12xxx 28xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx716 xxx311 xxx989 xxx536 xxx040 80,000៛
20366 14-09-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 44861
69819
11019
85445
63616
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 44xxx 69xxx 11xxx 85xxx 63xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx861 xxx819 xxx019 xxx445 xxx616 80,000៛
20365 14-09-2021 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 78474
41069
54646
20870
42502
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 78xxx 41xxx 54xxx 20xxx 42xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx474 xxx069 xxx646 xxx870 xxx502 80,000៛
20364 14-09-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 69843
67692
47245
29630
72917
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 69xxx 67xxx 47xxx 29xxx 72xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx843 xxx692 xxx245 xxx630 xxx917 80,000៛
20363 14-09-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 25959
57505
69031
47030
18605
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 25xxx 57xxx 69xxx 47xxx 18xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx959 xxx505 xxx031 xxx030 xxx605 80,000៛
20362 13-09-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 86349
53381
07986
80760
82246
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 86xxx 53xxx 07xxx 80xxx 82xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx349 xxx381 xxx986 xxx760 xxx246 80,000៛
20361 13-09-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 36143
85892
17818
43803
91302
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 36xxx 85xxx 17xxx 43xxx 91xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx143 xxx892 xxx818 xxx803 xxx302 80,000៛
20360 13-09-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 10258
91470
89094
98868
25245
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 10xxx 91xxx 89xxx 98xxx 25xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx258 xxx470 xxx094 xxx868 xxx245 80,000៛
20359 13-09-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 47338
73298
89920
26950
86673
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 47xxx 73xxx 89xxx 26xxx 86xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx338 xxx298 xxx920 xxx950 xxx673 80,000៛
20358 13-09-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 74316
23057
46855
98545
60681
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 74xxx 23xxx 46xxx 98xxx 60xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx316 xxx057 xxx855 xxx545 xxx681 80,000៛
20357 13-09-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 82686
60291
94029
66576
95713
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 82xxx 60xxx 94xxx 66xxx 95xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx686 xxx291 xxx029 xxx576 xxx713 80,000៛
2 Of 306