DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
20416 19-09-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 87836
52913
62948
21632
99831
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 87xxx 52xxx 62xxx 21xxx 99xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx836 xxx913 xxx948 xxx632 xxx831 80,000៛
20415 19-09-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 40541
11337
50655
70805
69731
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 40xxx 11xxx 50xxx 70xxx 69xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx541 xxx337 xxx655 xxx805 xxx731 80,000៛
20414 19-09-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 82767
27898
12306
36554
50429
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 82xxx 27xxx 12xxx 36xxx 50xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx767 xxx898 xxx306 xxx554 xxx429 80,000៛
20413 19-09-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 09627
00739
45136
12146
44304
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 09xxx 00xxx 45xxx 12xxx 44xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx627 xxx739 xxx136 xxx146 xxx304 80,000៛
20412 19-09-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 94341
07433
20302
05966
99527
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 94xxx 07xxx 20xxx 05xxx 99xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx341 xxx433 xxx302 xxx966 xxx527 80,000៛
20411 19-09-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 82450
50272
51413
10860
83748
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 82xxx 50xxx 51xxx 10xxx 83xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx450 xxx272 xxx413 xxx860 xxx748 80,000៛
20410 19-09-2021 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 76213
31943
94386
01884
48980
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 76xxx 31xxx 94xxx 01xxx 48xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx213 xxx943 xxx386 xxx884 xxx980 80,000៛
20409 19-09-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 52996
25447
23082
15225
74219
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 52xxx 25xxx 23xxx 15xxx 74xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx996 xxx447 xxx082 xxx225 xxx219 80,000៛
20408 19-09-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 89505
49131
94156
21062
00849
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 89xxx 49xxx 94xxx 21xxx 00xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx505 xxx131 xxx156 xxx062 xxx849 80,000៛
20407 18-09-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 48707
27701
98674
71359
69349
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 48xxx 27xxx 98xxx 71xxx 69xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx707 xxx701 xxx674 xxx359 xxx349 80,000៛
20406 18-09-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 31419
36261
37287
88342
18181
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 31xxx 36xxx 37xxx 88xxx 18xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx419 xxx261 xxx287 xxx342 xxx181 80,000៛
20405 18-09-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 55582
19938
43122
37641
26092
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 55xxx 19xxx 43xxx 37xxx 26xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx582 xxx938 xxx122 xxx641 xxx092 80,000៛
20404 18-09-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 17749
39518
38648
35829
66238
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 17xxx 39xxx 38xxx 35xxx 66xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx749 xxx518 xxx648 xxx829 xxx238 80,000៛
20403 18-09-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 79009
59165
71148
65477
89475
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 79xxx 59xxx 71xxx 65xxx 89xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx009 xxx165 xxx148 xxx477 xxx475 80,000៛
20402 18-09-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 62965
64958
93069
98063
08397
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 62xxx 64xxx 93xxx 98xxx 08xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx965 xxx958 xxx069 xxx063 xxx397 80,000៛
20401 18-09-2021 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 96036
61113
01910
06074
89840
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 96xxx 61xxx 01xxx 06xxx 89xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx036 xxx113 xxx910 xxx074 xxx840 80,000៛
20400 18-09-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 34941
83052
87302
11079
99528
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 34xxx 83xxx 87xxx 11xxx 99xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx941 xxx052 xxx302 xxx079 xxx528 80,000៛
20399 18-09-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 26084
02497
86210
38589
47044
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 26xxx 02xxx 86xxx 38xxx 47xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx084 xxx497 xxx210 xxx589 xxx044 80,000៛
20398 17-09-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 72123
39697
36832
81134
67306
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 72xxx 39xxx 36xxx 81xxx 67xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx123 xxx697 xxx832 xxx134 xxx306 80,000៛
20397 17-09-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 09502
45987
29495
46039
43730
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 09xxx 45xxx 29xxx 46xxx 43xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx502 xxx987 xxx495 xxx039 xxx730 80,000៛
20396 17-09-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 17008
03282
27847
84864
24669
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 17xxx 03xxx 27xxx 84xxx 24xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx008 xxx282 xxx847 xxx864 xxx669 80,000៛
20395 17-09-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 94719
65889
77208
35907
36508
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 94xxx 65xxx 77xxx 35xxx 36xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx719 xxx889 xxx208 xxx907 xxx508 80,000៛
20394 17-09-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 26975
73107
09945
35243
76669
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 26xxx 73xxx 09xxx 35xxx 76xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx975 xxx107 xxx945 xxx243 xxx669 80,000៛
20393 17-09-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 09984
47054
61031
46761
62070
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 09xxx 47xxx 61xxx 46xxx 62xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx984 xxx054 xxx031 xxx761 xxx070 80,000៛
20392 17-09-2021 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 84631
42085
33680
16260
70855
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 84xxx 42xxx 33xxx 16xxx 70xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx631 xxx085 xxx680 xxx260 xxx855 80,000៛
20391 17-09-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 09916
41217
05339
63391
64147
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 09xxx 41xxx 05xxx 63xxx 64xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx916 xxx217 xxx339 xxx391 xxx147 80,000៛
20390 17-09-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 81491
09806
71660
91973
65729
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 81xxx 09xxx 71xxx 91xxx 65xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx491 xxx806 xxx660 xxx973 xxx729 80,000៛
20389 16-09-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 78036
39304
92746
57896
30501
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 78xxx 39xxx 92xxx 57xxx 30xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx036 xxx304 xxx746 xxx896 xxx501 80,000៛
20388 16-09-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 21715
10876
40456
74480
30644
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 21xxx 10xxx 40xxx 74xxx 30xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx715 xxx876 xxx456 xxx480 xxx644 80,000៛
20387 16-09-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 29016
27386
18183
50912
97648
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 29xxx 27xxx 18xxx 50xxx 97xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx016 xxx386 xxx183 xxx912 xxx648 80,000៛
1 Of 306