DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
21534 21-01-2022 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 03875
13374
60469
96990
09950
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 03xxx 13xxx 60xxx 96xxx 09xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx875 xxx374 xxx469 xxx990 xxx950 80,000៛
21533 21-01-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 80817
03748
09430
86660
56345
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 80xxx 03xxx 09xxx 86xxx 56xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx817 xxx748 xxx430 xxx660 xxx345 80,000៛
21532 21-01-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 56062
86328
89823
16871
36797
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 56xxx 86xxx 89xxx 16xxx 36xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx062 xxx328 xxx823 xxx871 xxx797 80,000៛
21531 21-01-2022 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 34119
56455
59436
16287
25222
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 34xxx 56xxx 59xxx 16xxx 25xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx119 xxx455 xxx436 xxx287 xxx222 80,000៛
21530 21-01-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 15785
86186
03469
70868
29685
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 15xxx 86xxx 03xxx 70xxx 29xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx785 xxx186 xxx469 xxx868 xxx685 80,000៛
21529 21-01-2022 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 27016
26639
09690
25028
76535
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 27xxx 26xxx 09xxx 25xxx 76xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx016 xxx639 xxx690 xxx028 xxx535 80,000៛
21528 21-01-2022 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95562
88666
07772
04128
77886
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 88xxx 07xxx 04xxx 77xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx562 xxx666 xxx772 xxx128 xxx886 80,000៛
21527 21-01-2022 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 56450
34559
32965
57475
83319
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 56xxx 34xxx 32xxx 57xxx 83xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx450 xxx559 xxx965 xxx475 xxx319 80,000៛
21526 21-01-2022 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 13822
72452
05045
10997
23890
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 13xxx 72xxx 05xxx 10xxx 23xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx822 xxx452 xxx045 xxx997 xxx890 80,000៛
21525 20-01-2022 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 70843
96680
67168
69282
62968
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 70xxx 96xxx 67xxx 69xxx 62xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx843 xxx680 xxx168 xxx282 xxx968 80,000៛
21524 20-01-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 70377
60854
96826
90356
15335
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 70xxx 60xxx 96xxx 90xxx 15xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx377 xxx854 xxx826 xxx356 xxx335 80,000៛
21523 20-01-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 60331
19355
70283
75509
90551
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 60xxx 19xxx 70xxx 75xxx 90xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx331 xxx355 xxx283 xxx509 xxx551 80,000៛
21522 20-01-2022 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95858
93240
89918
38356
87205
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 93xxx 89xxx 38xxx 87xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx858 xxx240 xxx918 xxx356 xxx205 80,000៛
21521 20-01-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 38147
82790
28307
62422
13786
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 38xxx 82xxx 28xxx 62xxx 13xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx147 xxx790 xxx307 xxx422 xxx786 80,000៛
21520 20-01-2022 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 31034
08767
47699
84470
09686
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 31xxx 08xxx 47xxx 84xxx 09xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx034 xxx767 xxx699 xxx470 xxx686 80,000៛
21519 20-01-2022 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 65898
39319
63875
60085
19424
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 65xxx 39xxx 63xxx 60xxx 19xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx898 xxx319 xxx875 xxx085 xxx424 80,000៛
21518 20-01-2022 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 33763
04958
94085
27043
51442
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 33xxx 04xxx 94xxx 27xxx 51xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx763 xxx958 xxx085 xxx043 xxx442 80,000៛
21517 20-01-2022 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 22024
69313
99707
55489
66903
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 22xxx 69xxx 99xxx 55xxx 66xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx024 xxx313 xxx707 xxx489 xxx903 80,000៛
21516 19-01-2022 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 56643
84746
90612
39521
63016
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 56xxx 84xxx 90xxx 39xxx 63xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx643 xxx746 xxx612 xxx521 xxx016 80,000៛
21515 19-01-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 15994
70520
93521
95934
89636
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 15xxx 70xxx 93xxx 95xxx 89xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx994 xxx520 xxx521 xxx934 xxx636 80,000៛
21514 19-01-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 67824
24364
34233
52800
37408
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 67xxx 24xxx 34xxx 52xxx 37xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx824 xxx364 xxx233 xxx800 xxx408 80,000៛
21513 19-01-2022 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 26377
87073
80555
63726
56964
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 26xxx 87xxx 80xxx 63xxx 56xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx377 xxx073 xxx555 xxx726 xxx964 80,000៛
21512 19-01-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 83004
15179
03152
18243
65792
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 83xxx 15xxx 03xxx 18xxx 65xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx004 xxx179 xxx152 xxx243 xxx792 80,000៛
21511 19-01-2022 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 12332
65094
66020
08799
20079
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 12xxx 65xxx 66xxx 08xxx 20xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx332 xxx094 xxx020 xxx799 xxx079 80,000៛
21510 19-01-2022 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 42043
67742
91890
30518
51886
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 42xxx 67xxx 91xxx 30xxx 51xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx043 xxx742 xxx890 xxx518 xxx886 80,000៛
21509 19-01-2022 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 30708
14745
94784
21154
32921
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 30xxx 14xxx 94xxx 21xxx 32xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx708 xxx745 xxx784 xxx154 xxx921 80,000៛
21508 19-01-2022 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 96448
60376
26086
40786
58560
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 96xxx 60xxx 26xxx 40xxx 58xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx448 xxx376 xxx086 xxx786 xxx560 80,000៛
21507 18-01-2022 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 25796
20419
98357
02853
39651
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 25xxx 20xxx 98xxx 02xxx 39xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx796 xxx419 xxx357 xxx853 xxx651 80,000៛
21506 18-01-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 78429
77797
86581
23702
17347
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 78xxx 77xxx 86xxx 23xxx 17xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx429 xxx797 xxx581 xxx702 xxx347 80,000៛
21505 18-01-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 16344
49054
25287
44315
85596
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 16xxx 49xxx 25xxx 44xxx 85xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx344 xxx054 xxx287 xxx315 xxx596 80,000៛
1 Of 344