DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
243097 26-09-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 66831
65197
54882
02444
64692
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 66xxx 65xxx 54xxx 02xxx 64xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx831 xxx197 xxx882 xxx444 xxx692 80,000៛
243096 26-09-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 08897
51329
63452
61844
27905
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 08xxx 51xxx 63xxx 61xxx 27xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx897 xxx329 xxx452 xxx844 xxx905 80,000៛
243095 26-09-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 67988
96734
12576
09021
11160
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 67xxx 96xxx 12xxx 09xxx 11xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx988 xxx734 xxx576 xxx021 xxx160 80,000៛
243094 26-09-2022 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 98763
58367
04912
87179
33733
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 98xxx 58xxx 04xxx 87xxx 33xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx763 xxx367 xxx912 xxx179 xxx733 80,000៛
243093 25-09-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 33224
29031
77601
15332
50713
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 33xxx 29xxx 77xxx 15xxx 50xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx224 xxx031 xxx601 xxx332 xxx713 80,000៛
243092 25-09-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 08084
19405
48827
18745
60036
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 08xxx 19xxx 48xxx 18xxx 60xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx084 xxx405 xxx827 xxx745 xxx036 80,000៛
243091 25-09-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 53123
47099
07992
56927
90391
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 53xxx 47xxx 07xxx 56xxx 90xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx123 xxx099 xxx992 xxx927 xxx391 80,000៛
243090 25-09-2022 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 06546
68723
09902
45777
89760
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 06xxx 68xxx 09xxx 45xxx 89xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx546 xxx723 xxx902 xxx777 xxx760 80,000៛
243089 24-09-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 43140
17925
96919
19453
79512
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 43xxx 17xxx 96xxx 19xxx 79xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx140 xxx925 xxx919 xxx453 xxx512 80,000៛
24308 24-09-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 48256
65382
13596
35257
11649
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 48xxx 65xxx 13xxx 35xxx 11xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx256 xxx382 xxx596 xxx257 xxx649 80,000៛
24307 24-09-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 51507
85754
66153
23821
08840
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 51xxx 85xxx 66xxx 23xxx 08xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx507 xxx754 xxx153 xxx821 xxx840 80,000៛
24306 24-09-2022 09:30AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 83113
12157
76534
17022
05863
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 83xxx 12xxx 76xxx 17xxx 05xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx113 xxx157 xxx534 xxx022 xxx863 80,000៛
24305 23-09-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 55081
66891
54141
36184
11365
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 55xxx 66xxx 54xxx 36xxx 11xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx081 xxx891 xxx141 xxx184 xxx365 80,000៛
24304 23-09-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 13654
25999
68681
91313
94655
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 13xxx 25xxx 68xxx 91xxx 94xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx654 xxx999 xxx681 xxx313 xxx655 80,000៛
24303 23-09-2022 13:30 PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 85705
21274
61564
84480
83918
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 85xxx 21xxx 61xxx 84xxx 83xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx705 xxx274 xxx564 xxx480 xxx918 80,000៛
24302 23-09-2022 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 91624
75441
09095
50114
31661
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 91xxx 75xxx 09xxx 50xxx 31xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx624 xxx441 xxx095 xxx114 xxx661 80,000៛
24301 22-09-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 28075
24415
87172
81275
03389
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 28xxx 24xxx 87xxx 81xxx 03xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx075 xxx415 xxx172 xxx275 xxx389 80,000៛
24300 22-09-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 20837
90182
33892
66461
36120
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 20xxx 90xxx 33xxx 66xxx 36xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx837 xxx182 xxx892 xxx461 xxx120 80,000៛
24299 22-09-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 28549
77508
00197
09602
43037
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 28xxx 77xxx 00xxx 09xxx 43xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx549 xxx508 xxx197 xxx602 xxx037 80,000៛
24298 22-09-2022 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 62905
51366
77120
88403
58448
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 62xxx 51xxx 77xxx 88xxx 58xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx905 xxx366 xxx120 xxx403 xxx448 80,000៛
24297 21-09-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 93461
40753
54385
12981
71950
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 93xxx 40xxx 54xxx 12xxx 71xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx461 xxx753 xxx385 xxx981 xxx950 80,000៛
24296 21-09-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 03965
30975
05071
10126
96769
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 03xxx 30xxx 05xxx 10xxx 96xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx965 xxx975 xxx071 xxx126 xxx769 80,000៛
24295 21-09-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 09408
03627
30081
39529
00186
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 09xxx 03xxx 30xxx 39xxx 00xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx408 xxx627 xxx081 xxx529 xxx186 80,000៛
24294 21-09-2022 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 65483
08664
29006
36179
68096
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 65xxx 08xxx 29xxx 36xxx 68xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx483 xxx664 xxx006 xxx179 xxx096 80,000៛
24293 20-09-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 02236
70466
71813
56152
30720
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 02xxx 70xxx 71xxx 56xxx 30xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx236 xxx466 xxx813 xxx152 xxx720 80,000៛
24292 20-09-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 82776
01733
07815
17452
25311
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 82xxx 01xxx 07xxx 17xxx 25xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx776 xxx733 xxx815 xxx452 xxx311 80,000៛
24291 20-09-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 61664
30172
66877
62383
39020
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 61xxx 30xxx 66xxx 62xxx 39xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx664 xxx172 xxx877 xxx383 xxx020 80,000៛
24290 20-09-2022 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 20997
70324
98944
37155
22651
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 20xxx 70xxx 98xxx 37xxx 22xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx997 xxx324 xxx944 xxx155 xxx651 80,000៛
24289 19-09-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 29482
31083
17985
03134
83655
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 29xxx 31xxx 17xxx 03xxx 83xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx482 xxx083 xxx985 xxx134 xxx655 80,000៛
24288 19-09-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 97919
57091
81616
26753
03840
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 97xxx 57xxx 81xxx 26xxx 03xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx919 xxx091 xxx616 xxx753 xxx840 80,000៛
1 Of 395