DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
15122 04-04-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 10300
88153
09212
95630
69780
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 10xxx 88xxx 09xxx 95xxx 69xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx300 xxx153 xxx212 xxx630 xxx780 80,000៛
15121 04-04-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 30699
62705
46028
42363
08717
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 30xxx 62xxx 46xxx 42xxx 08xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx699 xxx705 xxx028 xxx363 xxx717 80,000៛
15120 04-04-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 92009
45794
57903
84117
77181
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 92xxx 45xxx 57xxx 84xxx 77xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx009 xxx794 xxx903 xxx117 xxx181 80,000៛
15119 04-04-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 94562
64172
49397
17220
84079
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 94xxx 64xxx 49xxx 17xxx 84xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx562 xxx172 xxx397 xxx220 xxx079 80,000៛
15118 04-04-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 87478
00738
92880
81096
60180
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 87xxx 00xxx 92xxx 81xxx 60xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx478 xxx738 xxx880 xxx096 xxx180 80,000៛
15117 04-04-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 46352
21029
57467
29720
58701
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 46xxx 21xxx 57xxx 29xxx 58xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx352 xxx029 xxx467 xxx720 xxx701 80,000៛
15116 04-04-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 12409
62222
32946
31919
38340
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 12xxx 62xxx 32xxx 31xxx 38xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx409 xxx222 xxx946 xxx919 xxx340 80,000៛
15115 04-04-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 28257
35637
73329
67408
83912
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 28xxx 35xxx 73xxx 67xxx 83xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx257 xxx637 xxx329 xxx408 xxx912 80,000៛
15114 03-04-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 03079
01052
58932
04046
48579
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 03xxx 01xxx 58xxx 04xxx 48xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx079 xxx052 xxx932 xxx046 xxx579 80,000៛
15113 03-04-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 68902
55006
81281
30931
39238
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 68xxx 55xxx 81xxx 30xxx 39xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx902 xxx006 xxx281 xxx931 xxx238 80,000៛
15112 03-04-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 22744
92115
10164
98261
43148
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 22xxx 92xxx 10xxx 98xxx 43xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx744 xxx115 xxx164 xxx261 xxx148 80,000៛
15111 03-04-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 57050
54646
78118
38700
44061
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 57xxx 54xxx 78xxx 38xxx 44xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx050 xxx646 xxx118 xxx700 xxx061 80,000៛
15110 03-04-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 01182
34905
23878
76894
03815
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 01xxx 34xxx 23xxx 76xxx 03xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx182 xxx905 xxx878 xxx894 xxx815 80,000៛
15109 03-04-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 80151
17470
11564
62810
97660
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 80xxx 17xxx 11xxx 62xxx 97xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx151 xxx470 xxx564 xxx810 xxx660 80,000៛
15108 03-04-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 08479
99949
91491
11211
23516
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 08xxx 99xxx 91xxx 11xxx 23xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx479 xxx949 xxx491 xxx211 xxx516 80,000៛
15107 03-04-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 58156
36823
70895
16319
85285
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 58xxx 36xxx 70xxx 16xxx 85xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx156 xxx823 xxx895 xxx319 xxx285 80,000៛
15106 02-04-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 28267
00095
41137
98440
49273
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 28xxx 00xxx 41xxx 98xxx 49xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx267 xxx095 xxx137 xxx440 xxx273 80,000៛
15105 02-04-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 04786
31591
46618
67932
49321
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 04xxx 31xxx 46xxx 67xxx 49xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx786 xxx591 xxx618 xxx932 xxx321 80,000៛
15104 02-04-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 59779
98578
13178
95214
24260
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 59xxx 98xxx 13xxx 95xxx 24xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx779 xxx578 xxx178 xxx214 xxx260 80,000៛
15103 02-04-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 85085
67175
96658
38387
25995
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 85xxx 67xxx 96xxx 38xxx 25xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx085 xxx175 xxx658 xxx387 xxx995 80,000៛
15102 02-04-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 16130
39178
69208
74456
46625
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 16xxx 39xxx 69xxx 74xxx 46xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx130 xxx178 xxx208 xxx456 xxx625 80,000៛
15101 02-04-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 31010
41164
35201
43018
15721
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 31xxx 41xxx 35xxx 43xxx 15xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx010 xxx164 xxx201 xxx018 xxx721 80,000៛
15100 02-04-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 79273
84222
61332
36029
52325
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 79xxx 84xxx 61xxx 36xxx 52xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx273 xxx222 xxx332 xxx029 xxx325 80,000៛
15099 02-04-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 31226
26860
51644
48066
98098
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 31xxx 26xxx 51xxx 48xxx 98xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx226 xxx860 xxx644 xxx066 xxx098 80,000៛
15098 01-04-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 06236
96460
26514
53512
30876
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 06xxx 96xxx 26xxx 53xxx 30xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx236 xxx460 xxx514 xxx512 xxx876 80,000៛
15097 01-04-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 22768
07397
04929
75797
52862
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 22xxx 07xxx 04xxx 75xxx 52xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx768 xxx397 xxx929 xxx797 xxx862 80,000៛
15096 01-04-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 68112
47514
85061
96831
35390
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 68xxx 47xxx 85xxx 96xxx 35xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx112 xxx514 xxx061 xxx831 xxx390 80,000៛
15095 01-04-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 26967
18516
31073
72081
15975
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 26xxx 18xxx 31xxx 72xxx 15xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx967 xxx516 xxx073 xxx081 xxx975 80,000៛
15094 01-04-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 35684
76760
66116
61186
51927
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 35xxx 76xxx 66xxx 61xxx 51xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx684 xxx760 xxx116 xxx186 xxx927 80,000៛
15093 01-04-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 88922
00069
37100
91070
15931
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 88xxx 00xxx 37xxx 91xxx 15xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx922 xxx069 xxx100 xxx070 xxx931 80,000៛
1 Of 170