DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
21064 30-11-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 27426
87152
66818
06523
00215
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 27xxx 87xxx 66xxx 06xxx 00xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx426 xxx152 xxx818 xxx523 xxx215 80,000៛
21063 30-11-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 63955
73402
02073
53754
36765
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 63xxx 73xxx 02xxx 53xxx 36xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx955 xxx402 xxx073 xxx754 xxx765 80,000៛
21062 30-11-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 09430
70102
11634
05249
28014
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 09xxx 70xxx 11xxx 05xxx 28xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx430 xxx102 xxx634 xxx249 xxx014 80,000៛
21061 30-11-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 44815
05855
74135
86824
60413
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 44xxx 05xxx 74xxx 86xxx 60xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx815 xxx855 xxx135 xxx824 xxx413 80,000៛
21060 30-11-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 83237
68733
82256
57364
29337
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 83xxx 68xxx 82xxx 57xxx 29xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx237 xxx733 xxx256 xxx364 xxx337 80,000៛
21059 30-11-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 69537
48170
81313
82782
84941
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 69xxx 48xxx 81xxx 82xxx 84xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx537 xxx170 xxx313 xxx782 xxx941 80,000៛
21058 30-11-2021 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 36182
27663
89251
91038
60359
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 36xxx 27xxx 89xxx 91xxx 60xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx182 xxx663 xxx251 xxx038 xxx359 80,000៛
21057 30-11-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 26389
48822
62407
23627
95387
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 26xxx 48xxx 62xxx 23xxx 95xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx389 xxx822 xxx407 xxx627 xxx387 80,000៛
21056 30-11-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 01503
72489
46441
21787
89018
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 01xxx 72xxx 46xxx 21xxx 89xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx503 xxx489 xxx441 xxx787 xxx018 80,000៛
21055 29-11-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 50257
58779
70901
49794
96045
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 50xxx 58xxx 70xxx 49xxx 96xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx257 xxx779 xxx901 xxx794 xxx045 80,000៛
21054 29-11-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 69456
29747
95953
96844
48924
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 69xxx 29xxx 95xxx 96xxx 48xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx456 xxx747 xxx953 xxx844 xxx924 80,000៛
21053 29-11-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 68297
27089
43179
97825
40125
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 68xxx 27xxx 43xxx 97xxx 40xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx297 xxx089 xxx179 xxx825 xxx125 80,000៛
21052 29-11-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 51034
44567
90029
93960
57891
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 51xxx 44xxx 90xxx 93xxx 57xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx034 xxx567 xxx029 xxx960 xxx891 80,000៛
21051 29-11-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 42257
06046
89374
47413
93654
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 42xxx 06xxx 89xxx 47xxx 93xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx257 xxx046 xxx374 xxx413 xxx654 80,000៛
21050 29-11-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 02636
28610
30913
40391
26569
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 02xxx 28xxx 30xxx 40xxx 26xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx636 xxx610 xxx913 xxx391 xxx569 80,000៛
21049 29-11-2021 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 69059
45163
92433
21402
04114
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 69xxx 45xxx 92xxx 21xxx 04xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx059 xxx163 xxx433 xxx402 xxx114 80,000៛
21048 29-11-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 01836
62747
20413
78214
06116
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 01xxx 62xxx 20xxx 78xxx 06xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx836 xxx747 xxx413 xxx214 xxx116 80,000៛
21047 29-11-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 69179
51187
75080
78676
98992
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 69xxx 51xxx 75xxx 78xxx 98xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx179 xxx187 xxx080 xxx676 xxx992 80,000៛
21046 28-11-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 34681
41923
14337
82877
17990
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 34xxx 41xxx 14xxx 82xxx 17xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx681 xxx923 xxx337 xxx877 xxx990 80,000៛
21045 28-11-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 12529
87632
86605
60035
36213
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 12xxx 87xxx 86xxx 60xxx 36xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx529 xxx632 xxx605 xxx035 xxx213 80,000៛
21044 28-11-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 02242
50289
63700
96699
25194
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 02xxx 50xxx 63xxx 96xxx 25xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx242 xxx289 xxx700 xxx699 xxx194 80,000៛
21043 28-11-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 69246
15190
24047
68797
73962
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 69xxx 15xxx 24xxx 68xxx 73xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx246 xxx190 xxx047 xxx797 xxx962 80,000៛
21042 28-11-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 02914
57157
62443
69227
00385
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 02xxx 57xxx 62xxx 69xxx 00xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx914 xxx157 xxx443 xxx227 xxx385 80,000៛
21041 28-11-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 12390
99861
60929
02230
89984
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 12xxx 99xxx 60xxx 02xxx 89xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx390 xxx861 xxx929 xxx230 xxx984 80,000៛
21040 28-11-2021 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 86159
07824
76315
51956
89067
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 86xxx 07xxx 76xxx 51xxx 89xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx159 xxx824 xxx315 xxx956 xxx067 80,000៛
21039 28-11-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 24643
30925
06367
57708
64806
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 24xxx 30xxx 06xxx 57xxx 64xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx643 xxx925 xxx367 xxx708 xxx806 80,000៛
21038 28-11-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 88427
23694
30824
21329
94474
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 88xxx 23xxx 30xxx 21xxx 94xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx427 xxx694 xxx824 xxx329 xxx474 80,000៛
21037 27-11-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 64995
17032
96875
74962
16760
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 64xxx 17xxx 96xxx 74xxx 16xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx995 xxx032 xxx875 xxx962 xxx760 80,000៛
21036 27-11-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95776
79450
32947
46208
69376
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 79xxx 32xxx 46xxx 69xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx776 xxx450 xxx947 xxx208 xxx376 80,000៛
21035 27-11-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 37343
55294
36853
17644
00158
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 37xxx 55xxx 36xxx 17xxx 00xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx343 xxx294 xxx853 xxx644 xxx158 80,000៛
1 Of 328