DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
18410 25-01-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 45162
79120
32067
40819
26194
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 45xxx 79xxx 32xxx 40xxx 26xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx162 xxx120 xxx067 xxx819 xxx194 80,000៛
18409 25-01-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 74675
30717
80981
26476
23774
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 74xxx 30xxx 80xxx 26xxx 23xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx675 xxx717 xxx981 xxx476 xxx774 80,000៛
18408 25-01-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95242
64569
23617
32481
17715
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 64xxx 23xxx 32xxx 17xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx242 xxx569 xxx617 xxx481 xxx715 80,000៛
18407 25-01-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 69288
34037
31345
47480
91203
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 69xxx 34xxx 31xxx 47xxx 91xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx288 xxx037 xxx345 xxx480 xxx203 80,000៛
18406 25-01-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 28117
89541
93316
54700
55055
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 28xxx 89xxx 93xxx 54xxx 55xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx117 xxx541 xxx316 xxx700 xxx055 80,000៛
18405 25-01-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 47322
20549
17226
94951
25572
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 47xxx 20xxx 17xxx 94xxx 25xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx322 xxx549 xxx226 xxx951 xxx572 80,000៛
18404 25-01-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 91114
62509
02840
57916
16569
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 91xxx 62xxx 02xxx 57xxx 16xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx114 xxx509 xxx840 xxx916 xxx569 80,000៛
18403 25-01-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 97488
13109
51070
01645
48624
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 97xxx 13xxx 51xxx 01xxx 48xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx488 xxx109 xxx070 xxx645 xxx624 80,000៛
18402 24-01-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 67172
99551
75034
72223
40436
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 67xxx 99xxx 75xxx 72xxx 40xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx172 xxx551 xxx034 xxx223 xxx436 80,000៛
18401 24-01-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 22085
47026
53288
25222
52512
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 22xxx 47xxx 53xxx 25xxx 52xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx085 xxx026 xxx288 xxx222 xxx512 80,000៛
18400 24-01-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 27436
29171
15019
52592
31923
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 27xxx 29xxx 15xxx 52xxx 31xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx436 xxx171 xxx019 xxx592 xxx923 80,000៛
18398 24-01-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 29060
52742
83812
96889
96075
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 29xxx 52xxx 83xxx 96xxx 96xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx060 xxx742 xxx812 xxx889 xxx075 80,000៛
18397 24-01-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 35937
92521
72454
54952
29826
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 35xxx 92xxx 72xxx 54xxx 29xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx937 xxx521 xxx454 xxx952 xxx826 80,000៛
18396 24-01-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 62662
54085
46872
22219
12855
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 62xxx 54xxx 46xxx 22xxx 12xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx662 xxx085 xxx872 xxx219 xxx855 80,000៛
18395 24-01-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 03661
70982
46712
14678
09656
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 03xxx 70xxx 46xxx 14xxx 09xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx661 xxx982 xxx712 xxx678 xxx656 80,000៛
18394 24-01-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 08660
37946
73979
71064
94174
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 08xxx 37xxx 73xxx 71xxx 94xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx660 xxx946 xxx979 xxx064 xxx174 80,000៛
18393 23-01-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 96851
19131
91382
62631
68835
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 96xxx 19xxx 91xxx 62xxx 68xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx851 xxx131 xxx382 xxx631 xxx835 80,000៛
18392 23-01-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 20011
61628
66287
96459
55825
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 20xxx 61xxx 66xxx 96xxx 55xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx011 xxx628 xxx287 xxx459 xxx825 80,000៛
18391 23-01-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 34684
65373
37361
72854
41951
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 34xxx 65xxx 37xxx 72xxx 41xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx684 xxx373 xxx361 xxx854 xxx951 80,000៛
18390 23-01-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 59772
50725
59133
78485
39239
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 59xxx 50xxx 59xxx 78xxx 39xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx772 xxx725 xxx133 xxx485 xxx239 80,000៛
18389 23-01-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 71910
51757
72178
04316
43309
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 71xxx 51xxx 72xxx 04xxx 43xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx910 xxx757 xxx178 xxx316 xxx309 80,000៛
18388 23-01-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 21803
42812
55219
42582
68021
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 21xxx 42xxx 55xxx 42xxx 68xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx803 xxx812 xxx219 xxx582 xxx021 80,000៛
18387 23-01-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 34639
44678
83320
23908
84293
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 34xxx 44xxx 83xxx 23xxx 84xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx639 xxx678 xxx320 xxx908 xxx293 80,000៛
18386 23-01-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 99083
06033
80575
95591
29231
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 99xxx 06xxx 80xxx 95xxx 29xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx083 xxx033 xxx575 xxx591 xxx231 80,000៛
18385 22-01-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 03580
96145
71829
36895
21617
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 03xxx 96xxx 71xxx 36xxx 21xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx580 xxx145 xxx829 xxx895 xxx617 80,000៛
18384 22-01-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 81007
96614
25739
23140
60870
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 81xxx 96xxx 25xxx 23xxx 60xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx007 xxx614 xxx739 xxx140 xxx870 80,000៛
18383 22-01-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95726
45409
55792
85906
67296
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 45xxx 55xxx 85xxx 67xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx726 xxx409 xxx792 xxx906 xxx296 80,000៛
18382 22-01-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 05567
60598
68656
51548
70711
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 05xxx 60xxx 68xxx 51xxx 70xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx567 xxx598 xxx656 xxx548 xxx711 80,000៛
18381 22-01-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 19118
64795
05956
77473
29616
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 19xxx 64xxx 05xxx 77xxx 29xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx118 xxx795 xxx956 xxx473 xxx616 80,000៛
18380 22-01-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 56252
01784
01284
01575
01184
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 56xxx 01xxx 01xxx 01xxx 01xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx252 xxx784 xxx284 xxx575 xxx184 80,000៛
1 Of 250