DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
13680 14-10-2019 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 17047
32101
49247
28906
74883
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 17xxx 32xxx 49xxx 28xxx 74xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx047 xxx101 xxx247 xxx906 xxx883 80,000៛
13679 14-10-2019 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 24055
16194
44279
43693
46213
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 24xxx 16xxx 44xxx 43xxx 46xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx055 xxx194 xxx279 xxx693 xxx213 80,000៛
13678 14-10-2019 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 07175
26244
50398
04301
94996
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 07xxx 26xxx 50xxx 04xxx 94xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx175 xxx244 xxx398 xxx301 xxx996 80,000៛
13677 13-10-2019 7:45PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 27544
80172
14668
50551
53445
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 27xxx 80xxx 14xxx 50xxx 53xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx544 xxx172 xxx668 xxx551 xxx445 80,000៛
13676 13-10-2019 6:30PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 27932
77092
03540
81096
97173
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 27xxx 77xxx 03xxx 81xxx 97xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx932 xxx092 xxx540 xxx096 xxx173 80,000៛
13675 13-10-2019 4:30PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 80574
41308
10314
11957
83198
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 80xxx 41xxx 10xxx 11xxx 83xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx574 xxx308 xxx314 xxx957 xxx198 80,000៛
13674 13-10-2019 3:00PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 32517
02030
05126
08644
91792
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 32xxx 02xxx 05xxx 08xxx 91xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx517 xxx030 xxx126 xxx644 xxx792 80,000៛
13673 13-10-2019 1:30PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 54681
15468
72468
45025
45741
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 54xxx 15xxx 72xxx 45xxx 45xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx681 xxx468 xxx468 xxx025 xxx741 80,000៛
13672 13-10-2019 11:30AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 42008
70014
59212
75017
26013
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 42xxx 70xxx 59xxx 75xxx 26xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx008 xxx014 xxx212 xxx017 xxx013 80,000៛
13671 13-10-2019 9:30AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 15240
55008
32751
05840
63609
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 15xxx 55xxx 32xxx 05xxx 63xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx240 xxx008 xxx751 xxx840 xxx609 80,000៛
13670 13-10-2019 8:00AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 86691
16820
20546
61337
90715
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 86xxx 16xxx 20xxx 61xxx 90xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx691 xxx820 xxx546 xxx337 xxx715 80,000៛
13669 12-10-2019 7:45PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 75070
97172
54546
64204
77734
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 75xxx 97xxx 54xxx 64xxx 77xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx070 xxx172 xxx546 xxx204 xxx734 80,000៛
13668 12-10-2019 6:30PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 67591
13381
03808
40821
94995
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 67xxx 13xxx 03xxx 40xxx 94xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx591 xxx381 xxx808 xxx821 xxx995 80,000៛
13667 12-10-2019 4:30PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 25326
44218
42346
82828
22098
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 25xxx 44xxx 42xxx 82xxx 22xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx326 xxx218 xxx346 xxx828 xxx098 80,000៛
13666 12-10-2019 3:00PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 85248
30539
59270
02736
40311
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 85xxx 30xxx 59xxx 02xxx 40xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx248 xxx539 xxx270 xxx736 xxx311 80,000៛
13665 12-10-2019 1:30PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 78414
52551
30694
40729
48603
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 78xxx 52xxx 30xxx 40xxx 48xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx414 xxx551 xxx694 xxx729 xxx603 80,000៛
13664 12-10-2019 11:30AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 18333
23818
61032
28862
90372
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 18xxx 23xxx 61xxx 28xxx 90xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx333 xxx818 xxx032 xxx862 xxx372 80,000៛
13663 12-10-2019 9:30AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 69668
36744
65848
11462
14931
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 69xxx 36xxx 65xxx 11xxx 14xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx668 xxx744 xxx848 xxx462 xxx931 80,000៛
13662 12-10-2019 8:00AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 98027
86829
60788
99204
68317
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 98xxx 86xxx 60xxx 99xxx 68xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx027 xxx829 xxx788 xxx204 xxx317 80,000៛
13661 11-10-2019 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 09216
48504
75461
74762
06723
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 09xxx 48xxx 75xxx 74xxx 06xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx216 xxx504 xxx461 xxx762 xxx723 80,000៛
13660 11-10-2019 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 03937
84339
74701
68913
65958
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 03xxx 84xxx 74xxx 68xxx 65xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx937 xxx339 xxx701 xxx913 xxx958 80,000៛
13659 11-10-2019 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 13415
40785
49974
76010
21994
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 13xxx 40xxx 49xxx 76xxx 21xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx415 xxx785 xxx974 xxx010 xxx994 80,000៛
13658 11-10-2019 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 69645
09942
11114
44017
80996
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 69xxx 09xxx 11xxx 44xxx 80xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx645 xxx942 xxx114 xxx017 xxx996 80,000៛
13657 11-10-2019 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 36436
20235
23339
90569
26505
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 36xxx 20xxx 23xxx 90xxx 26xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx436 xxx235 xxx339 xxx569 xxx505 80,000៛
13656 11-10-2019 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 00213
32075
63805
20071
51112
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 00xxx 32xxx 63xxx 20xxx 51xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx213 xxx075 xxx805 xxx071 xxx112 80,000៛
13655 11-10-2019 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 00195
16301
33457
96281
24709
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 00xxx 16xxx 33xxx 96xxx 24xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx195 xxx301 xxx457 xxx281 xxx709 80,000៛
13654 11-10-2019 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 16800
65924
60816
08123
27192
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 16xxx 65xxx 60xxx 08xxx 27xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx800 xxx924 xxx816 xxx123 xxx192 80,000៛
13653 10-10-2019 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 78505
94746
90028
65307
07995
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 78xxx 94xxx 90xxx 65xxx 07xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx505 xxx746 xxx028 xxx307 xxx995 80,000៛
13652 10-10-2019 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 64359
41042
61801
78684
52341
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 64xxx 41xxx 61xxx 78xxx 52xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx359 xxx042 xxx801 xxx684 xxx341 80,000៛
13651 10-10-2019 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 48617
30003
06726
40864
59840
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 48xxx 30xxx 06xxx 40xxx 59xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx617 xxx003 xxx726 xxx864 xxx840 80,000៛
1 Of 124