DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
16750 04-07-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 88610
21651
47074
19461
72088
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 88xxx 21xxx 47xxx 19xxx 72xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx610 xxx651 xxx074 xxx461 xxx088 80,000៛
16749 03-07-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 87906
81643
14386
55346
93852
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 87xxx 81xxx 14xxx 55xxx 93xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx906 xxx643 xxx386 xxx346 xxx852 80,000៛
16748 03-07-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95486
09904
61169
41023
19992
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 09xxx 61xxx 41xxx 19xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx486 xxx904 xxx169 xxx023 xxx992 80,000៛
16747 03-07-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 19919
88251
76591
73221
97441
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 19xxx 88xxx 76xxx 73xxx 97xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx919 xxx251 xxx591 xxx221 xxx441 80,000៛
16746 03-07-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 23205
03195
98300
80202
93748
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 23xxx 03xxx 98xxx 80xxx 93xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx205 xxx195 xxx300 xxx202 xxx748 80,000៛
16745 03-07-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 83119
19018
05056
01960
95914
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 83xxx 19xxx 05xxx 01xxx 95xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx119 xxx018 xxx056 xxx960 xxx914 80,000៛
16744 03-07-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 40756
59675
96670
62290
78580
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 40xxx 59xxx 96xxx 62xxx 78xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx756 xxx675 xxx670 xxx290 xxx580 80,000៛
16743 03-07-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 35708
86613
75182
88302
18098
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 35xxx 86xxx 75xxx 88xxx 18xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx708 xxx613 xxx182 xxx302 xxx098 80,000៛
16742 03-07-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 79049
59260
25192
96341
35184
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 79xxx 59xxx 25xxx 96xxx 35xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx049 xxx260 xxx192 xxx341 xxx184 80,000៛
16741 02-07-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 13975
45822
14583
78620
56029
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 13xxx 45xxx 14xxx 78xxx 56xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx975 xxx822 xxx583 xxx620 xxx029 80,000៛
16740 02-07-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 03007
82950
74599
38872
51496
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 03xxx 82xxx 74xxx 38xxx 51xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx007 xxx950 xxx599 xxx872 xxx496 80,000៛
16739 02-07-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 43029
64269
76039
22178
52153
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 43xxx 64xxx 76xxx 22xxx 52xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx029 xxx269 xxx039 xxx178 xxx153 80,000៛
16738 02-07-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 98589
01930
24615
74579
77262
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 98xxx 01xxx 24xxx 74xxx 77xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx589 xxx930 xxx615 xxx579 xxx262 80,000៛
16737 02-07-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 90419
26430
68391
38676
80654
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 90xxx 26xxx 68xxx 38xxx 80xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx419 xxx430 xxx391 xxx676 xxx654 80,000៛
16736 02-07-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 20610
43215
01899
72318
92600
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 20xxx 43xxx 01xxx 72xxx 92xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx610 xxx215 xxx899 xxx318 xxx600 80,000៛
16735 02-07-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 39503
68376
43765
92779
62726
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 39xxx 68xxx 43xxx 92xxx 62xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx503 xxx376 xxx765 xxx779 xxx726 80,000៛
16734 02-07-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 01181
14053
24252
29858
39641
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 01xxx 14xxx 24xxx 29xxx 39xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx181 xxx053 xxx252 xxx858 xxx641 80,000៛
16733 01-07-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 73929
06598
21338
43403
03790
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 73xxx 06xxx 21xxx 43xxx 03xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx929 xxx598 xxx338 xxx403 xxx790 80,000៛
16732 01-07-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 98251
58147
83678
24685
74556
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 98xxx 58xxx 83xxx 24xxx 74xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx251 xxx147 xxx678 xxx685 xxx556 80,000៛
16731 01-07-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 25759
62012
84014
20963
85613
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 25xxx 62xxx 84xxx 20xxx 85xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx759 xxx012 xxx014 xxx963 xxx613 80,000៛
16730 01-07-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 63574
79713
61996
70930
11472
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 63xxx 79xxx 61xxx 70xxx 11xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx574 xxx713 xxx996 xxx930 xxx472 80,000៛
16729 01-07-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 57913
94940
84271
20171
11882
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 57xxx 94xxx 84xxx 20xxx 11xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx913 xxx940 xxx271 xxx171 xxx882 80,000៛
16728 01-07-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 21030
30164
34659
20852
31214
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 21xxx 30xxx 34xxx 20xxx 31xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx030 xxx164 xxx659 xxx852 xxx214 80,000៛
16727 01-07-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 91913
62344
99788
01782
83442
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 91xxx 62xxx 99xxx 01xxx 83xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx913 xxx344 xxx788 xxx782 xxx442 80,000៛
16726 01-07-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 05796
65283
98524
11417
40619
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 05xxx 65xxx 98xxx 11xxx 40xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx796 xxx283 xxx524 xxx417 xxx619 80,000៛
16725 30-06-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 40911
73938
59678
05973
75517
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 40xxx 73xxx 59xxx 05xxx 75xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx911 xxx938 xxx678 xxx973 xxx517 80,000៛
16724 30-06-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 39448
32812
60441
43863
80874
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 39xxx 32xxx 60xxx 43xxx 80xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx448 xxx812 xxx441 xxx863 xxx874 80,000៛
16723 30-06-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 96127
46884
67648
19488
73190
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 96xxx 46xxx 67xxx 19xxx 73xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx127 xxx884 xxx648 xxx488 xxx190 80,000៛
16722 30-06-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 69254
46100
25913
22927
13209
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 69xxx 46xxx 25xxx 22xxx 13xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx254 xxx100 xxx913 xxx927 xxx209 80,000៛
16721 30-06-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 39368
49706
14673
75869
85342
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 39xxx 49xxx 14xxx 75xxx 85xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx368 xxx706 xxx673 xxx869 xxx342 80,000៛
1 Of 194