DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
22683 23-05-2022 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 47903
67598
87731
85765
53426
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 47xxx 67xxx 87xxx 85xxx 53xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx903 xxx598 xxx731 xxx765 xxx426 80,000៛
22682 23-05-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 77425
55246
37241
02287
46856
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 77xxx 55xxx 37xxx 02xxx 46xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx425 xxx246 xxx241 xxx287 xxx856 80,000៛
22681 23-05-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 07709
75398
33652
28826
24810
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 07xxx 75xxx 33xxx 28xxx 24xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx709 xxx398 xxx652 xxx826 xxx810 80,000៛
22680 23-05-2022 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 93184
91504
88435
38453
06629
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 93xxx 91xxx 88xxx 38xxx 06xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx184 xxx504 xxx435 xxx453 xxx629 80,000៛
22679 23-05-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 07773
86541
37907
29395
17809
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 07xxx 86xxx 37xxx 29xxx 17xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx773 xxx541 xxx907 xxx395 xxx809 80,000៛
22678 23-05-2022 11:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 16034
81103
80844
46629
66018
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 16xxx 81xxx 80xxx 46xxx 66xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx034 xxx103 xxx844 xxx629 xxx018 80,000៛
22677 23-05-2022 10:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 05581
78020
55026
94200
58438
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 05xxx 78xxx 55xxx 94xxx 58xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx581 xxx020 xxx026 xxx200 xxx438 80,000៛
22676 23-05-2022 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 97790
92027
04345
80485
60116
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 97xxx 92xxx 04xxx 80xxx 60xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx790 xxx027 xxx345 xxx485 xxx116 80,000៛
22675 23-05-2022 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 38849
92460
67590
44560
75172
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 38xxx 92xxx 67xxx 44xxx 75xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx849 xxx460 xxx590 xxx560 xxx172 80,000៛
22674 22-05-2022 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 03903
66415
21615
65957
56803
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 03xxx 66xxx 21xxx 65xxx 56xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx903 xxx415 xxx615 xxx957 xxx803 80,000៛
22673 22-05-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 68519
16350
46842
65749
24759
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 68xxx 16xxx 46xxx 65xxx 24xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx519 xxx350 xxx842 xxx749 xxx759 80,000៛
22672 22-05-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 05274
47742
00312
72128
85863
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 05xxx 47xxx 00xxx 72xxx 85xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx274 xxx742 xxx312 xxx128 xxx863 80,000៛
22671 22-05-2022 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 90427
23583
03268
72921
32718
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 90xxx 23xxx 03xxx 72xxx 32xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx427 xxx583 xxx268 xxx921 xxx718 80,000៛
22670 22-05-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 55644
38045
07488
87950
43775
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 55xxx 38xxx 07xxx 87xxx 43xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx644 xxx045 xxx488 xxx950 xxx775 80,000៛
22669 22-05-2022 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 18757
26404
22586
85637
87048
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 18xxx 26xxx 22xxx 85xxx 87xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx757 xxx404 xxx586 xxx637 xxx048 80,000៛
22668 22-05-2022 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 86229
53755
10408
25753
00062
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 86xxx 53xxx 10xxx 25xxx 00xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx229 xxx755 xxx408 xxx753 xxx062 80,000៛
22667 22-05-2022 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 19373
06665
46597
03384
42219
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 19xxx 06xxx 46xxx 03xxx 42xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx373 xxx665 xxx597 xxx384 xxx219 80,000៛
22666 22-05-2022 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 34329
29804
23169
91975
31621
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 34xxx 29xxx 23xxx 91xxx 31xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx329 xxx804 xxx169 xxx975 xxx621 80,000៛
22665 21-05-2022 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 50420
62812
28729
79257
56883
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 50xxx 62xxx 28xxx 79xxx 56xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx420 xxx812 xxx729 xxx257 xxx883 80,000៛
22664 21-05-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 94674
09409
32236
88831
13365
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 94xxx 09xxx 32xxx 88xxx 13xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx674 xxx409 xxx236 xxx831 xxx365 80,000៛
22663 21-05-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 89711
41251
83236
88752
29601
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 89xxx 41xxx 83xxx 88xxx 29xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx711 xxx251 xxx236 xxx752 xxx601 80,000៛
22662 21-05-2022 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 58655
71783
29485
06375
08607
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 58xxx 71xxx 29xxx 06xxx 08xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx655 xxx783 xxx485 xxx375 xxx607 80,000៛
22661 21-05-2022 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 75400
51029
25644
52660
35288
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 75xxx 51xxx 25xxx 52xxx 35xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx400 xxx029 xxx644 xxx660 xxx288 80,000៛
22660 21-05-2022 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 93259
04508
41718
46650
77834
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 93xxx 04xxx 41xxx 46xxx 77xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx259 xxx508 xxx718 xxx650 xxx834 80,000៛
22659 21-05-2022 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 87732
77339
85494
34624
38432
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 87xxx 77xxx 85xxx 34xxx 38xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx732 xxx339 xxx494 xxx624 xxx432 80,000៛
22658 21-05-2022 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 53267
45639
26540
98488
61055
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 53xxx 45xxx 26xxx 98xxx 61xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx267 xxx639 xxx540 xxx488 xxx055 80,000៛
22657 21-05-2022 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 06704
59232
19384
07529
24390
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 06xxx 59xxx 19xxx 07xxx 24xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx704 xxx232 xxx384 xxx529 xxx390 80,000៛
22656 20-05-2022 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 25218
53332
45134
06593
63475
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 25xxx 53xxx 45xxx 06xxx 63xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx218 xxx332 xxx134 xxx593 xxx475 80,000៛
22655 20-05-2022 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 74347
08890
70438
26790
73456
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 74xxx 08xxx 70xxx 26xxx 73xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx347 xxx890 xxx438 xxx790 xxx456 80,000៛
22654 20-05-2022 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 84405
83462
01507
12086
44120
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 84xxx 83xxx 01xxx 12xxx 44xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx405 xxx462 xxx507 xxx086 xxx120 80,000៛
1 Of 380