DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
244093 26-09-2023 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95441
05383
26143
66198
71648
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 05xxx 26xxx 66xxx 71xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx441 xxx383 xxx143 xxx198 xxx648 80,000៛
244092 26-09-2023 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 84808
18586
73939
44476
36681
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 84xxx 18xxx 73xxx 44xxx 36xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx808 xxx586 xxx939 xxx476 xxx681 80,000៛
244091 26-09-2023 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 13212
48056
02726
87452
86921
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 13xxx 48xxx 02xxx 87xxx 86xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx212 xxx056 xxx726 xxx452 xxx921 80,000៛
244090 26-09-2023 8:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 52562
45664
53790
44127
42105
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 52xxx 45xxx 53xxx 44xxx 42xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx562 xxx664 xxx790 xxx127 xxx105 80,000៛
244089 25-09-2023 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 79346
09530
37075
29361
54051
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 79xxx 09xxx 37xxx 29xxx 54xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx346 xxx530 xxx075 xxx361 xxx051 80,000៛
244088 25-09-2023 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 42318
95212
99638
76468
18880
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 42xxx 95xxx 99xxx 76xxx 18xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx318 xxx212 xxx638 xxx468 xxx880 80,000៛
244087 25-09-2023 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 55527
56209
14646
39644
87701
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 55xxx 56xxx 14xxx 39xxx 87xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx527 xxx209 xxx646 xxx644 xxx701 80,000៛
244086 25-09-2023 8:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 33962
20871
94760
37489
09546
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 33xxx 20xxx 94xxx 37xxx 09xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx962 xxx871 xxx760 xxx489 xxx546 80,000៛
244085 24-09-2023 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 10385
05597
96269
01497
32165
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 10xxx 05xxx 96xxx 01xxx 32xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx385 xxx597 xxx269 xxx497 xxx165 80,000៛
244084 24-09-2023 11:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 03471
04446
64244
78726
11663
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 03xxx 04xxx 64xxx 78xxx 11xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx471 xxx446 xxx244 xxx726 xxx663 80,000៛
244083 24-09-2023 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 44475
18934
80855
91972
33562
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 44xxx 18xxx 80xxx 91xxx 33xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx475 xxx934 xxx855 xxx972 xxx562 80,000៛
244082 24-09-2023 08:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 21249
36378
67388
58410
68684
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 21xxx 36xxx 67xxx 58xxx 68xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx249 xxx378 xxx388 xxx410 xxx684 80,000៛
244081 23-09-2023 13:30 PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 92238
60746
83850
59032
93954
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 92xxx 60xxx 83xxx 59xxx 93xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx238 xxx746 xxx850 xxx032 xxx954 80,000៛
244080 23-09-2023 11:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 30394
62286
26659
20563
68412
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 30xxx 62xxx 26xxx 20xxx 68xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx394 xxx286 xxx659 xxx563 xxx412 80,000៛
244079 23-09-2023 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 79475
90925
67794
22479
21764
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 79xxx 90xxx 67xxx 22xxx 21xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx475 xxx925 xxx794 xxx479 xxx764 80,000៛
244078 23-09-2023 08:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 46329
70850
45720
05481
11752
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 46xxx 70xxx 45xxx 05xxx 11xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx329 xxx850 xxx720 xxx481 xxx752 80,000៛
244077 22-09-2023 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 31321
71138
42831
34117
38410
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 31xxx 71xxx 42xxx 34xxx 38xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx321 xxx138 xxx831 xxx117 xxx410 80,000៛
244076 22-09-2023 11:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 47391
88480
21826
04034
81939
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 47xxx 88xxx 21xxx 04xxx 81xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx391 xxx480 xxx826 xxx034 xxx939 80,000៛
244075 22-09-2023 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 89511
37429
47952
97520
95760
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 89xxx 37xxx 47xxx 97xxx 95xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx511 xxx429 xxx952 xxx520 xxx760 80,000៛
244074 22-09-2023 08:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 61853
41855
67356
04846
25781
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 61xxx 41xxx 67xxx 04xxx 25xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx853 xxx855 xxx356 xxx846 xxx781 80,000៛
244073 21-09-2023 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 52285
31714
37913
58014
83851
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 52xxx 31xxx 37xxx 58xxx 83xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx285 xxx714 xxx913 xxx014 xxx851 80,000៛
244072 21-09-2023 11:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 71919
25087
94177
06705
28327
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 71xxx 25xxx 94xxx 06xxx 28xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx919 xxx087 xxx177 xxx705 xxx327 80,000៛
244071 21-09-2023 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 10546
92924
44482
83548
31457
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 10xxx 92xxx 44xxx 83xxx 31xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx546 xxx924 xxx482 xxx548 xxx457 80,000៛
244070 21-09-2023 08:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 71733
79412
21250
47348
41581
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 71xxx 79xxx 21xxx 47xxx 41xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx733 xxx412 xxx250 xxx348 xxx581 80,000៛
244069 20-09-2023 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 81788
19202
38985
14537
37965
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 81xxx 19xxx 38xxx 14xxx 37xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx788 xxx202 xxx985 xxx537 xxx965 80,000៛
244068 20-09-2023 11:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 84259
42744
58531
43950
48691
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 84xxx 42xxx 58xxx 43xxx 48xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx259 xxx744 xxx531 xxx950 xxx691 80,000៛
244067 20-09-2023 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 02409
35276
29314
10519
67859
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 02xxx 35xxx 29xxx 10xxx 67xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx409 xxx276 xxx314 xxx519 xxx859 80,000៛
244066 20-09-2023 08:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 43944
11382
52468
61412
15517
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 43xxx 11xxx 52xxx 61xxx 15xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx944 xxx382 xxx468 xxx412 xxx517 80,000៛
244065 19-09-2023 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 86381
19896
33661
43813
17986
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 86xxx 19xxx 33xxx 43xxx 17xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx381 xxx896 xxx661 xxx813 xxx986 80,000៛
244064 19-09-2023 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 34735
61672
11569
43379
88036
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 34xxx 61xxx 11xxx 43xxx 88xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx735 xxx672 xxx569 xxx379 xxx036 80,000៛
1 Of 443