DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
14154 11-12-2019 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 94047
76603
95308
37073
39959
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 94xxx 76xxx 95xxx 37xxx 39xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx047 xxx603 xxx308 xxx073 xxx959 80,000៛
14153 11-12-2019 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 26312
76993
00518
19064
94036
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 26xxx 76xxx 00xxx 19xxx 94xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx312 xxx993 xxx518 xxx064 xxx036 80,000៛
14152 11-12-2019 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 36462
08907
72115
71937
43702
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 36xxx 08xxx 72xxx 71xxx 43xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx462 xxx907 xxx115 xxx937 xxx702 80,000៛
14151 11-12-2019 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95213
62313
00397
19587
53118
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 62xxx 00xxx 19xxx 53xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx213 xxx313 xxx397 xxx587 xxx118 80,000៛
14150 11-12-2019 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 64900
53018
91314
94363
27698
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 64xxx 53xxx 91xxx 94xxx 27xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx900 xxx018 xxx314 xxx363 xxx698 80,000៛
14149 11-12-2019 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 23924
27184
95802
34096
98886
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 23xxx 27xxx 95xxx 34xxx 98xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx924 xxx184 xxx802 xxx096 xxx886 80,000៛
14148 10-12-2019 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 28724
08020
01742
74487
72547
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 28xxx 08xxx 01xxx 74xxx 72xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx724 xxx020 xxx742 xxx487 xxx547 80,000៛
14147 10-12-2019 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 71942
08051
16103
30320
22719
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 71xxx 08xxx 16xxx 30xxx 22xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx942 xxx051 xxx103 xxx320 xxx719 80,000៛
14146 10-12-2019 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 20165
13399
60005
63680
85973
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 20xxx 13xxx 60xxx 63xxx 85xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx165 xxx399 xxx005 xxx680 xxx973 80,000៛
14145 10-12-2019 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 82380
88397
39861
04142
18657
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 82xxx 88xxx 39xxx 04xxx 18xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx380 xxx397 xxx861 xxx142 xxx657 80,000៛
14144 10-12-2019 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 07301
22300
51924
96826
56715
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 07xxx 22xxx 51xxx 96xxx 56xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx301 xxx300 xxx924 xxx826 xxx715 80,000៛
14143 10-12-2019 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 99730
09049
12161
78281
35983
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 99xxx 09xxx 12xxx 78xxx 35xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx730 xxx049 xxx161 xxx281 xxx983 80,000៛
14142 10-12-2019 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 16946
42966
88142
77015
00769
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 16xxx 42xxx 88xxx 77xxx 00xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx946 xxx966 xxx142 xxx015 xxx769 80,000៛
14141 10-12-2019 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 25670
86716
70780
06581
71965
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 25xxx 86xxx 70xxx 06xxx 71xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx670 xxx716 xxx780 xxx581 xxx965 80,000៛
14140 09-12-2019 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 96887
85811
62924
31916
30684
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 96xxx 85xxx 62xxx 31xxx 30xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx887 xxx811 xxx924 xxx916 xxx684 80,000៛
14139 09-12-2019 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 94703
13010
81403
71648
29641
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 94xxx 13xxx 81xxx 71xxx 29xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx703 xxx010 xxx403 xxx648 xxx641 80,000៛
14138 09-12-2019 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 09573
17492
10628
66826
28209
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 09xxx 17xxx 10xxx 66xxx 28xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx573 xxx492 xxx628 xxx826 xxx209 80,000៛
14137 09-12-2019 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 90552
23395
94478
15575
92246
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 90xxx 23xxx 94xxx 15xxx 92xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx552 xxx395 xxx478 xxx575 xxx246 80,000៛
14136 09-12-2019 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 43980
34639
46174
69151
66695
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 43xxx 34xxx 46xxx 69xxx 66xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx980 xxx639 xxx174 xxx151 xxx695 80,000៛
14135 09-12-2019 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 94309
53154
56186
37640
35902
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 94xxx 53xxx 56xxx 37xxx 35xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx309 xxx154 xxx186 xxx640 xxx902 80,000៛
14134 09-12-2019 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 69437
94839
34664
67270
23639
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 69xxx 94xxx 34xxx 67xxx 23xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx437 xxx839 xxx664 xxx270 xxx639 80,000៛
14133 09-12-2019 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 88208
60850
18552
65189
10662
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 88xxx 60xxx 18xxx 65xxx 10xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx208 xxx850 xxx552 xxx189 xxx662 80,000៛
14132 08-12-2019 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 17290
39141
85915
66593
98572
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 17xxx 39xxx 85xxx 66xxx 98xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx290 xxx141 xxx915 xxx593 xxx572 80,000៛
14131 08-12-2019 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 21761
19632
77042
76059
53636
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 21xxx 19xxx 77xxx 76xxx 53xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx761 xxx632 xxx042 xxx059 xxx636 80,000៛
14130 08-12-2019 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 04012
93210
15609
35697
53016
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 04xxx 93xxx 15xxx 35xxx 53xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx012 xxx210 xxx609 xxx697 xxx016 80,000៛
14129 08-12-2019 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 12765
31637
04603
34608
54680
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 12xxx 31xxx 04xxx 34xxx 54xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx765 xxx637 xxx603 xxx608 xxx680 80,000៛
14128 08-12-2019 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 25123
33625
50397
11544
31261
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 25xxx 33xxx 50xxx 11xxx 31xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx123 xxx625 xxx397 xxx544 xxx261 80,000៛
14127 08-12-2019 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 93999
94816
99276
05337
39178
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 93xxx 94xxx 99xxx 05xxx 39xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx999 xxx816 xxx276 xxx337 xxx178 80,000៛
14126 08-12-2019 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 36512
75115
65647
81368
92914
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 36xxx 75xxx 65xxx 81xxx 92xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx512 xxx115 xxx647 xxx368 xxx914 80,000៛
14125 08-12-2019 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 61090
00868
14720
62542
71787
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 61xxx 00xxx 14xxx 62xxx 71xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx090 xxx868 xxx720 xxx542 xxx787 80,000៛
1 Of 140