DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
2433740 31-01-2023 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 24554
19474
56207
94038
88414
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 24xxx 19xxx 56xxx 94xxx 88xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx554 xxx474 xxx207 xxx038 xxx414 80,000៛
2433739 31-01-2023 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 31721
82740
89115
29614
28984
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 31xxx 82xxx 89xxx 29xxx 28xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx721 xxx740 xxx115 xxx614 xxx984 80,000៛
2433738 31-01-2023 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 70931
54308
41221
28465
98497
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 70xxx 54xxx 41xxx 28xxx 98xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx931 xxx308 xxx221 xxx465 xxx497 80,000៛
2433737 31-01-2023 8:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 41869
60364
35994
92508
12786
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 41xxx 60xxx 35xxx 92xxx 12xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx869 xxx364 xxx994 xxx508 xxx786 80,000៛
2433736 30-01-2023 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 98376
50963
83241
45913
51168
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 98xxx 50xxx 83xxx 45xxx 51xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx376 xxx963 xxx241 xxx913 xxx168 80,000៛
2433735 30-01-2023 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 09703
28211
54108
23390
72348
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 09xxx 28xxx 54xxx 23xxx 72xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx703 xxx211 xxx108 xxx390 xxx348 80,000៛
2433734 30-01-2023 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 69036
14600
29853
34727
56630
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 69xxx 14xxx 29xxx 34xxx 56xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx036 xxx600 xxx853 xxx727 xxx630 80,000៛
2433733 30-01-2023 8:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 93539
74056
05628
53874
57160
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 93xxx 74xxx 05xxx 53xxx 57xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx539 xxx056 xxx628 xxx874 xxx160 80,000៛
2433732 29-01-2023 13:30 PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 22227
24343
86134
64472
88058
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 22xxx 24xxx 86xxx 64xxx 88xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx227 xxx343 xxx134 xxx472 xxx058 80,000៛
2433731 29-01-2023 11:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 81577
70260
96166
71847
31168
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 81xxx 70xxx 96xxx 71xxx 31xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx577 xxx260 xxx166 xxx847 xxx168 80,000៛
2433730 29-01-2023 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 58752
05177
79837
38636
54299
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 58xxx 05xxx 79xxx 38xxx 54xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx752 xxx177 xxx837 xxx636 xxx299 80,000៛
2433729 29-01-2023 08:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 47098
24971
25786
64175
38737
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 47xxx 24xxx 25xxx 64xxx 38xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx098 xxx971 xxx786 xxx175 xxx737 80,000៛
2433728 28-01-2023 13:30 PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 50579
27039
37982
82033
61507
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 50xxx 27xxx 37xxx 82xxx 61xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx579 xxx039 xxx982 xxx033 xxx507 80,000៛
2433727 28-01-2023 11:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 48353
29240
17665
09441
03559
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 48xxx 29xxx 17xxx 09xxx 03xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx353 xxx240 xxx665 xxx441 xxx559 80,000៛
2433726 28-01-2023 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95952
12198
69758
18829
17627
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 12xxx 69xxx 18xxx 17xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx952 xxx198 xxx758 xxx829 xxx627 80,000៛
2433725 28-01-2023 08:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 12802
93731
27327
68177
85552
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 12xxx 93xxx 27xxx 68xxx 85xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx802 xxx731 xxx327 xxx177 xxx552 80,000៛
2433724 27-01-2023 13:30 PM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 78603
00499
70901
21320
85722
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 78xxx 00xxx 70xxx 21xxx 85xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx603 xxx499 xxx901 xxx320 xxx722 80,000៛
2433723 27-01-2023 11:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 00757
16930
51447
91533
94455
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 00xxx 16xxx 51xxx 91xxx 94xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx757 xxx930 xxx447 xxx533 xxx455 80,000៛
2433722 27-01-2023 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 39681
22802
07857
56531
94772
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 39xxx 22xxx 07xxx 56xxx 94xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx681 xxx802 xxx857 xxx531 xxx772 80,000៛
2433721 27-01-2023 08:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 74458
94951
60843
59330
15763
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 74xxx 94xxx 60xxx 59xxx 15xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx458 xxx951 xxx843 xxx330 xxx763 80,000៛
2433720 26-01-2023 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 46998
17826
84683
57524
27494
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 46xxx 17xxx 84xxx 57xxx 27xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx998 xxx826 xxx683 xxx524 xxx494 80,000៛
2433719 26-01-2023 11:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 93101
76320
75035
83471
38676
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 93xxx 76xxx 75xxx 83xxx 38xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx101 xxx320 xxx035 xxx471 xxx676 80,000៛
2433718 26-01-2023 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 99564
56638
14146
25945
22389
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 99xxx 56xxx 14xxx 25xxx 22xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx564 xxx638 xxx146 xxx945 xxx389 80,000៛
2433717 26-01-2023 08:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 12937
41573
75192
95705
81371
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 12xxx 41xxx 75xxx 95xxx 81xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx937 xxx573 xxx192 xxx705 xxx371 80,000៛
2433716 25-01-2023 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 51937
63358
78592
98520
45290
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 51xxx 63xxx 78xxx 98xxx 45xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx937 xxx358 xxx592 xxx520 xxx290 80,000៛
2433715 25-01-2023 11:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 55941
27162
46805
25745
68569
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 55xxx 27xxx 46xxx 25xxx 68xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx941 xxx162 xxx805 xxx745 xxx569 80,000៛
2433714 25-01-2023 09:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 01167
90775
80432
64969
51748
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 01xxx 90xxx 80xxx 64xxx 51xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx167 xxx775 xxx432 xxx969 xxx748 80,000៛
2433713 25-01-2023 08:30 AM ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 10403
02101
53290
17992
96443
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 10xxx 02xxx 53xxx 17xxx 96xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx403 xxx101 xxx290 xxx992 xxx443 80,000៛
2433712 24-01-2023 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 53395
85476
81504
51050
93339
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 53xxx 85xxx 81xxx 51xxx 93xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx395 xxx476 xxx504 xxx050 xxx339 80,000៛
2433711 24-01-2023 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95017
11697
83021
98148
81800
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 11xxx 83xxx 98xxx 81xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx017 xxx697 xxx021 xxx148 xxx800 80,000៛
1 Of 412