DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
17443 27-09-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 55025
41710
44626
79318
02408
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 55xxx 41xxx 44xxx 79xxx 02xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx025 xxx710 xxx626 xxx318 xxx408 80,000៛
17442 27-09-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 73882
87549
51229
14242
82787
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 73xxx 87xxx 51xxx 14xxx 82xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx882 xxx549 xxx229 xxx242 xxx787 80,000៛
17441 27-09-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 53265
95398
78650
76506
41185
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 53xxx 95xxx 78xxx 76xxx 41xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx265 xxx398 xxx650 xxx506 xxx185 80,000៛
17440 27-09-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 48409
31841
44633
79024
72640
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 48xxx 31xxx 44xxx 79xxx 72xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx409 xxx841 xxx633 xxx024 xxx640 80,000៛
17439 26-09-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 73931
92109
21994
12545
54974
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 73xxx 92xxx 21xxx 12xxx 54xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx931 xxx109 xxx994 xxx545 xxx974 80,000៛
17438 26-09-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 41570
63859
34773
28901
80587
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 41xxx 63xxx 34xxx 28xxx 80xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx570 xxx859 xxx773 xxx901 xxx587 80,000៛
17437 26-09-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 42098
09153
66683
90990
83734
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 42xxx 09xxx 66xxx 90xxx 83xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx098 xxx153 xxx683 xxx990 xxx734 80,000៛
17436 26-09-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 30130
70747
13991
07342
06274
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 30xxx 70xxx 13xxx 07xxx 06xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx130 xxx747 xxx991 xxx342 xxx274 80,000៛
17435 26-09-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 00397
30138
94851
48510
64573
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 00xxx 30xxx 94xxx 48xxx 64xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx397 xxx138 xxx851 xxx510 xxx573 80,000៛
17434 26-09-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 55837
48552
89201
88980
93767
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 55xxx 48xxx 89xxx 88xxx 93xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx837 xxx552 xxx201 xxx980 xxx767 80,000៛
17433 26-09-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 36551
62993
80727
43975
20039
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 36xxx 62xxx 80xxx 43xxx 20xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx551 xxx993 xxx727 xxx975 xxx039 80,000៛
17432 26-09-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 73549
63288
28292
79005
97864
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 73xxx 63xxx 28xxx 79xxx 97xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx549 xxx288 xxx292 xxx005 xxx864 80,000៛
17431 25-09-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 07555
29399
62787
61019
50193
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 07xxx 29xxx 62xxx 61xxx 50xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx555 xxx399 xxx787 xxx019 xxx193 80,000៛
17430 25-09-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 83657
51544
40661
15350
61390
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 83xxx 51xxx 40xxx 15xxx 61xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx657 xxx544 xxx661 xxx350 xxx390 80,000៛
17429 25-09-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 33477
68787
80512
16914
14521
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 33xxx 68xxx 80xxx 16xxx 14xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx477 xxx787 xxx512 xxx914 xxx521 80,000៛
17428 25-09-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 99788
59039
61762
30117
95927
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 99xxx 59xxx 61xxx 30xxx 95xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx788 xxx039 xxx762 xxx117 xxx927 80,000៛
17427 25-09-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 35070
88633
02876
28859
38007
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 35xxx 88xxx 02xxx 28xxx 38xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx070 xxx633 xxx876 xxx859 xxx007 80,000៛
17426 25-09-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 15259
57906
98205
76122
14509
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 15xxx 57xxx 98xxx 76xxx 14xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx259 xxx906 xxx205 xxx122 xxx509 80,000៛
17425 25-09-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 11930
08312
12137
62288
62609
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 11xxx 08xxx 12xxx 62xxx 62xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx930 xxx312 xxx137 xxx288 xxx609 80,000៛
17424 25-09-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 58743
69725
25677
51682
46509
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 58xxx 69xxx 25xxx 51xxx 46xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx743 xxx725 xxx677 xxx682 xxx509 80,000៛
17423 24-09-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 42152
80162
16052
82645
09200
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 42xxx 80xxx 16xxx 82xxx 09xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx152 xxx162 xxx052 xxx645 xxx200 80,000៛
17422 24-09-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 46349
65671
90161
05519
06685
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 46xxx 65xxx 90xxx 05xxx 06xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx349 xxx671 xxx161 xxx519 xxx685 80,000៛
17421 24-09-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 15810
68172
91989
07080
25564
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 15xxx 68xxx 91xxx 07xxx 25xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx810 xxx172 xxx989 xxx080 xxx564 80,000៛
17420 24-09-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 75780
07553
44050
50478
74087
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 75xxx 07xxx 44xxx 50xxx 74xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx780 xxx553 xxx050 xxx478 xxx087 80,000៛
17419 24-09-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 98949
45387
94588
10836
44843
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 98xxx 45xxx 94xxx 10xxx 44xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx949 xxx387 xxx588 xxx836 xxx843 80,000៛
17418 24-09-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 36868
03175
30540
59735
33765
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 36xxx 03xxx 30xxx 59xxx 33xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx868 xxx175 xxx540 xxx735 xxx765 80,000៛
17417 24-09-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 64045
89806
85745
42475
85988
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 64xxx 89xxx 85xxx 42xxx 85xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx045 xxx806 xxx745 xxx475 xxx988 80,000៛
17416 24-09-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 23427
21780
97394
37771
33186
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 23xxx 21xxx 97xxx 37xxx 33xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx427 xxx780 xxx394 xxx771 xxx186 80,000៛
17415 23-09-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 18588
25075
35981
14600
67112
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 18xxx 25xxx 35xxx 14xxx 67xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx588 xxx075 xxx981 xxx600 xxx112 80,000៛
17414 23-09-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 97111
03617
83036
88525
67016
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 97xxx 03xxx 83xxx 88xxx 67xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx111 xxx617 xxx036 xxx525 xxx016 80,000៛
1 Of 217